Thêm lời khai lạnh người của nhóm phụ nữ giết người giấu xác trong bê tông