Thêm lực lượng tham gia bảo vệ: Có 'phình' bộ máy, tăng kinh phí?