Thêm một công ty lớn lâu năm ở Mỹ xin bảo hộ phá sản