Thi thể trong thùng bêtông: Quản lý lỏng gây khó điều tra