Thiếu điểm vẫn đỗ, thừa điểm lại trượt: 'Ảo' ngay trong phần mềm lọc ảo!