Thiếu gia Phan Thành ăn hỏi, đại gia Việt chuyển quyền lực