Thời đại anti lên ngôi, đến chó và đàn gà cũng có group anti cả trăm thành viên