Thống nhất cho công trình sai phạm ở Mã Pí Lèng được chỉnh trang, cải tạo