Thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù với Hà Nội