Thông qua chính sách bồi thường khu 4,3ha Thủ Thiêm, giá đất có lợi cho dân