Thủ khoa Học viện Cảnh sát nhân dân là thí sinh Hòa Bình được nâng 16,5 điểm