Thủ tướng Canada, Tổng thống Pháp và thủ tướng Anh "nói xấu" Tổng thống Trump

Thủ tướng Canada, Tổng thống Pháp và thủ tướng Anh "nói xấu" Tổng thống Trump

Thời sự