Thủ tướng: Chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng ứng phó với dịch trên diện rộng