Thủ tướng đồng ý công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc