Thủ tướng giao Hà Nội đánh giá kết quả thí điểm làm sạch sông Tô Lịch