Thuỷ Tiên dời lịch về, ở lại sau đêm lũ dâng, sạt lở nghiêm trọng