Tiếp tục khám sức khỏe cho học sinh mầm non gần Công ty Rạng Đông