Tiết kiệm 450 tỷ đồng mỗi năm nếu 'bỏ bản sao chứng thực sổ hộ khẩu'