Tiết lộ giá từng camera khiến Vĩnh Long dốc hầu bao gần 200 tỷ