Tiết lộ số tiền thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi vĩnh' tại Vĩnh Phúc