Tìm thấy hơn 4.000 bom xăng ở ĐH Bách khoa Hong Kong