Tình huống oái ăm khi xây nhà vệ sinh chung cửa

Cuộc đời thặt lắm éo le, cớ sao xây đến 2 nhà vệ sinh nhưng chỉ có một cửa thế này.

Theo Đất Việt