Tổ chức Du lịch Thế giới kêu gọi hỗ trợ ngành 'công nghiệp không khói'