Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 10 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước