Tội tham ăn và cái kết hại não nhất từ trước tới nay

Đố các chế hiểu được khúc cuối.