Tổng Giám đốc Bayer Việt Nam thừa nhận vi phạm pháp luật Việt Nam về tài liệu có 'đường lưỡi bò'