Tổng bí thư: Chọn nhân sự khóa 13 tránh 'cua cậy càng, cá cậy vây'