Tổng bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi giúp đỡ đồng bào vùng lũ lụt