Trái táo cắn trộm, nhành vải ăn trụi cuống trong siêu thị… và bài học từ thói ích kỷ