Trai thẳng "thả thính" sẽ như thế nào?

Bạn hay "thả thính" bằng câu gì nhất?

Siêu hài