Trấn Thành "ăn cắp" dây áo ngực của Võ Hạ Trâm rồi hỏi "Em hiểu hông?"

"Em hiểu hông?"

Giải trí