Trao giấy khen, tiền thưởng cho công dân báo tin bắt Triệu Quân Sự