Trẻ chưa được chơi già mới mất nết

Cụ máu hết cả phần của con cháu.

Siêu hài