Trẻ trâu thích thể hiện và cái kết

Chân chưa chạm đất nhưng đã thích thể hiện rồi.

Siêu hài