Triển lãm New York 2020 chính thức bị huỷ bỏ, nhiều xe mới lỡ hẹn ra mắt thị trường