Trong 12 giờ tới, bão số 2 đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới