Trồng thứ quả tưởng không còn ai ăn, bất ngờ thu 700 triệu