Trung Quốc thắc mắc việc Đức đón tiếp Hoàng Chi Phong