Từ năm 2021, 6 trường hợp nào nghỉ hưu trước tuổi hưởng nguyên lương?