Từ ngày mai, Đà Nẵng chỉ còn tạm dừng 4 loại hình dịch vụ