Tướng Các kể chuyện nhịn đói, ăn chuối để bắt 500kg ma túy