Tướng Cương: 'Ông Nguyễn Thanh Hóa đã làm hoen ố hình ảnh ngành nhưng chỉ là cá biệt'