Tướng Hoàng Kiền: Chúng ta đã đánh cho Trung Quốc biết sức mạnh của dân tộc Việt Nam