Tướng Sùng Thìn Cò: Một tỉnh khoảng 3.000 - 3.500 công an, tỉnh lớn có đến 4.000 công an chính quy