Tường trình của cô giáo nhốt trẻ trong tủ: 'Do cảm xúc không tốt nên mới làm việc sai trái'