Tuyển Thái Lan dự định thuê sân tập riêng vì mất niềm tin với vấn đề bảo mật ở Việt Nam