Tuyển Việt Nam mơ World Cup: Người ra sức làm, kẻ cố phá