Tỷ lệ hưởng lương hưu theo số năm đóng bảo hiểm xã hội đối với lao động nam theo cách tính mới

Căn cứ quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì lao động nam nghỉ hưu từ năm ngày 1-1-2021 trở đi thì mức lương hưu được tính như sau:

- Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2021 thì mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (hoặc bằng 45% mức bình quân thu nhập đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện) tương ứng với 19 năm đóng bảo hiểm xã hội; sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam, mức tối đa bằng 75%.

- Lao động nam nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi thì mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (hoặc bằng 45% mức bình quân thu nhập đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện) tương ứng với 20 năm đóng bảo hiểm xã hội; sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam, mức tối đa bằng 75%.

(Hiện hành, lao động nam nghỉ hưu thì mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chỉ tương ứng với 18 năm đóng bảo hiểm xã hội).

Theo Ban Bạn đọc/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Tu-van/978742/ty-le-huong-luong-huu-theo-so-nam-dong-bao-hiem-xa-hoi-doi-voi-lao-dong-nam-theo-cach-tinh-moi

Tags: bảo hiểm  |  lao động  |  bình quân  |  nghỉ hưu  |  mức lương  |  tương ứng  |  tiền lương  |  tự nguyện  |  tham gia  |  thu nhập