Ứng nghiệm tiên tri Tổng thống Mỹ Trump bị luận tội?