Ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trật tự xây dựng